P M T

Oznámení o ochraně údajů

1. přehled ochrany údajů

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje provozovatele naleznete v části "Informace o správci" těchto zásad ochrany osobních údajů.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře. Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Některé údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Za určitých okolností máte rovněž právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. V této záležitosti a v dalších otázkách týkajících se ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Analytické nástroje a nástroje od poskytovatelů třetích stran

Když navštívíte tyto webové stránky, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnoceno. To se provádí především pomocí tzv. analytických programů. Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

2. hosting a sítě pro doručování obsahu (CDN)

Externí hosting

Tyto webové stránky hostuje externí poskytovatel služeb (hostitel). Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech poskytovatele. Může se jednat o IP adresy, požadavky na kontakt, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webové stránky. Hoster je používán za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Náš hosting bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností a bude se řídit našimi pokyny ohledně těchto údajů. Využíváme následujícího hostitele: Mittwald CM Service GmbH & Co. KG Königsberger Straße 4-6 32339 Espelkamp

Uzavření smlouvy o zpracování objednávky

Abychom zajistili zpracování v souladu s ochranou osobních údajů, uzavřeli jsme s naším hostingem smlouvu o zpracování objednávek.

3 Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů. Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje. Rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může být zatížen bezpečnostními slabinami. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému subjektu

Správcem odpovědným za zpracování údajů na těchto webových stránkách je: Premium Mounting Technologies GmbH & Co. KG Industriestr. 25 95346 Stadtsteinach Telefon: +49 (0) 9225 / 95500 E-mail: info@pmt.solutions Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba skladování

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezmizí účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. doby uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě dojde k výmazu poté, co tyto důvody pominou.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů vyžadovaný zákonem

V naší společnosti jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.
ITs Hein GmbH
Kulmbacher Straße 27b
95460 Bad Berneck Telefon:
+49 (0)9273 5013910
E-mail: datenschutz@pmt.solutions

Výslovně upozorňujeme, že při použití této e-mailové adresy není obsah zaznamenáván výhradně naším pověřencem pro ochranu osobních údajů.

Pokud si tedy přejete vyměnit důvěrné informace, žádáme vás, abyste nejprve kontaktovali přímo pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím této e-mailové adresy.

Poznámka k předávání údajů do USA a dalších třetích zemí

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou zabezpečeny podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předávány do těchto třetích zemí a tam zpracovávány. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli jako subjekt údajů podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že americké orgány (např. tajné služby) mohou zpracovávat, analyzovat a trvale uchovávat vaše údaje na amerických serverech pro účely sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Souhlas, který jste již udělili, můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME JIŽ VAŠE DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NESLOUŽÍ K URČENÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR). POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, PRO ÚČELY TAKOVÉHO MARKETINGU; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM SOUVISÍ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU DÁLE POUŽÍVÁNY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právem podat stížnost nejsou dotčeny žádné jiné správní ani soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude tak učiněno pouze v případě, že to bude technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče. Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. V případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Můžete nás za tímto účelem kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybňujete správnost námi uložených osobních údajů, potřebujeme zpravidla čas na jejich ověření. Po dobu kontroly máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/je nezákonné, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich výmazu.
  • Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, je třeba najít rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud není určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto vznášíme námitku proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci naší povinnosti poskytnout zákonné oznámení za účelem zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé těchto webových stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. nevyžádaných e-mailů.

4. shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie

Naše internetové stránky používají tzv. "cookies". Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Ve vašem zařízení se ukládají buď dočasně po dobu trvání relace (session cookies), nebo trvale (permanent cookies). Soubory cookie relace se automaticky vymažou po skončení vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami nevymažete nebo dokud je automaticky nevymaže váš webový prohlížeč. V některých případech mohou být při návštěvě našich webových stránek ve vašem zařízení uloženy také soubory cookie od společností třetích stran (soubory cookie třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby společnosti třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb). Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy. Soubory cookie, které jsou nezbytné k provedení procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k zajištění určitých funkcí, které jste si vyžádali (funkční soubory cookie, např. pro funkci nákupního košíku), nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie, jsou dané soubory cookie ukládány výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a povolili cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání cookies pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. V případě deaktivace souborů cookie může být funkčnost těchto webových stránek omezena. Pokud jsou soubory cookie používány společnostmi třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat samostatně v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů a v případě potřeby si vyžádáme váš souhlas.

Souhlas se soubory cookie pomocí aplikace Cookiebot

Naše webové stránky využívají technologii souhlasu se soubory cookie společnosti Cookiebot k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení a k jeho zdokumentování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko (dále jen "Cookiebot"). Při vstupu na naše webové stránky je navázáno spojení se servery společnosti Cookiebot za účelem získání vašeho souhlasu a dalších prohlášení týkajících se používání souborů cookie. Společnost Cookiebot poté uloží soubor cookie do vašeho prohlížeče, aby mohla přiřadit udělené souhlasy nebo jejich odvolání. Takto shromážděné údaje se uchovávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud sami nevymažete soubor cookie společnosti Cookiebot nebo dokud účel uložení údajů nezanikne. Povinné zákonné povinnosti uchovávání zůstávají nedotčeny. Cookiebot se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Soubory protokolu serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o

  • Typ a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • Adresa URL odkazujícího subjektu
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat. Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek - za tímto účelem musí být zaznamenávány soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nebudeme předávat dále bez vašeho souhlasu. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud jste o něj požádali. Údaje, které nám poskytnete v kontaktním formuláři, budeme uchovávat, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uchováváním nebo dokud nezanikne účel jejich uchovávání (např. po vyřízení vašeho požadavku). Závazná zákonná ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

Dotaz e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech osobních údajů (jméno, dotaz) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nebudeme předávat dále bez vašeho souhlasu. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud jste o něj požádali. Údaje, které nám zašlete prostřednictvím kontaktních žádostí, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezanikne účel uložení údajů (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonné lhůty pro uchovávání údajů - zůstávají nedotčena.

5. analytické nástroje a reklama

Reklamy Google

Provozovatel webových stránek používá Google Ads. Google Ads je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webových stránkách třetích stran, když uživatel zadá do vyhledávače Google určité vyhledávací výrazy (cílení na klíčová slova). Kromě toho se mohou zobrazovat cílené reklamy na základě údajů o uživateli, které má společnost Google k dispozici (např. údaje o poloze a zájmech) (cílení na cílovou skupinu). Jako provozovatel webových stránek můžeme tyto údaje kvantitativně vyhodnocovat, například analýzou toho, které vyhledávací výrazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik reklam vedlo k odpovídajícím kliknutím. Tato služba je využívána na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1. TDDDG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. Společnost je certifikována v souladu s "Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů" (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Remarketing reklam Google

Tyto webové stránky využívají funkce remarketingu Google Ads. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Pomocí funkce Google Ads Remarketing můžeme osoby, které vstoupily do interakce s naší online nabídkou, přiřadit ke konkrétním cílovým skupinám, abychom jim následně mohli zobrazovat zájmově orientovanou reklamu v reklamní síti Google (remarketing nebo retargeting). Reklamní cílové skupiny vytvořené pomocí Google Ads Remarketing lze navíc propojit s funkcemi společnosti Google pro různá zařízení. Tímto způsobem se mohou zájmově orientovaná, personalizovaná reklamní sdělení, která byla přizpůsobena vašemu předchozímu používání a chování při surfování na jednom koncovém zařízení (např. mobilním telefonu), zobrazovat také na jiném vašem koncovém zařízení (např. tabletu nebo počítači). Pokud máte účet Google, můžete proti personalizované reklamě vznést námitku kliknutím na následující odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1. TDDDG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Další informace a ustanovení o ochraně údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de. Společnost je certifikována v souladu s "Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů" (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Tvorba cílové skupiny s párováním zákazníků

K vytváření cílových skupin používáme mimo jiné Remarketingové přiřazování zákazníků Google Ads. Zde přenášíme určité údaje o zákaznících (např. e-mailové adresy) z našich seznamů zákazníků do společnosti Google. Pokud jsou dotyční zákazníci uživateli služby Google a jsou přihlášeni ke svému účtu Google, zobrazují se jim vhodná reklamní sdělení v rámci sítě Google (např. na YouTube, Gmailu nebo ve vyhledávači).

Sledování konverzí Google

Tyto webové stránky používají sledování konverzí Google. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Pomocí sledování konverzí Google můžeme my i společnost Google rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme například analyzovat, na která tlačítka na našich webových stránkách bylo klikáno jak často a které produkty byly prohlíženy nebo nakupovány obzvláště často. Tyto informace slouží k vytváření statistik konverzí. Zjišťujeme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy, a jaké akce provedli. Nezískáváme žádné informace, pomocí kterých bychom mohli uživatele osobně identifikovat. Společnost Google sama používá soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání pro účely identifikace. Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1. TDDDG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Další informace o sledování konverzí Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Společnost je certifikována v souladu s "Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů" (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Správce značek Google

Používáme Google Tag Manager. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Google Tag Manager je nástroj, který nám umožňuje integrovat na naše webové stránky nástroje pro sledování nebo statistické nástroje a další technologie. Samotný Google Tag Manager nevytváří žádné uživatelské profily, neukládá žádné soubory cookie a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Používá se pouze ke správě a zobrazení nástrojů, které jsou jeho prostřednictvím integrovány. Google Tag Manager však zaznamenává vaši IP adresu, která může být rovněž předána mateřské společnosti Google ve Spojených státech. Google Tag Manager je používán na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na rychlé a nekomplikované integraci a správě různých nástrojů na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek přitom získává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka návštěvy, používané operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje může společnost Google shrnout do profilu, který je přiřazen příslušnému uživateli nebo jeho koncovému zařízení. Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. Použití tohoto analytického nástroje se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat. Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/.

Anonymizace IP

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa bude společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek týkajících se činnosti na webových stránkách a používání internetu. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Zásuvný modul prohlížeče

Shromažďování a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https: //support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování objednávek

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů.

Doba skladování

Údaje uložené společností Google na úrovni uživatelů a událostí, které jsou spojeny se soubory cookie, ID uživatele nebo reklamními ID (např. soubory cookie DoubleClick, reklamní ID systému Android), jsou po 14 měsících anonymizovány nebo odstraněny. Podrobnosti naleznete na následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de.

Meta Pixel (dříve Facebook Pixel)

Diese Website nutzt zur Konversionsmessung der Besucheraktions-Pixel von Facebook/Meta. Anbieter dieses Dienstes ist die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Die erfassten Daten werden nach Aussage von Facebook jedoch auch in die USA und in andere Drittländer übertragen.

So kann das Verhalten der Seitenbesucher nachverfolgt werden, nachdem diese durch Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf die Website des Anbieters weitergeleitet wurden. Dadurch können die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke ausgewertet werden und zukünftige Werbemaßnahmen optimiert werden.

Die erhobenen Daten sind für uns als Betreiber dieser Website anonym, wir können keine Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer ziehen. Die Daten werden aber von Facebook gespeichert und verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist und Facebook die Daten für eigene Werbezwecke, entsprechend der Facebook-Datenverwendungsrichtlinie (https://de-de.facebook.com/about/privacy/) verwenden kann. Dadurch kann Facebook das Schalten von Werbeanzeigen auf Seiten von Facebook sowie außerhalb von Facebook ermöglichen. Diese Verwendung der Daten kann von uns als Seitenbetreiber nicht beeinflusst werden.

Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TDDDG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Wir nutzen die Funktion des erweiterten Abgleichs innerhalb der Meta-Pixel.

Der erweiterte Abgleich ermöglicht uns, verschiedene Arten von Daten (z. B. Wohnort, Bundesland, Postleitzahl, gehashte E-Mail-Adressen, Namen, Geschlecht, Geburtsdatum oder Telefonnummer) unserer Kunden und Interessenten, die wir über unsere Website sammeln an Meta (Facebook) zu übermitteln. Durch diese Aktivierung können wir unsere Werbekampagnen auf Facebook noch präziser auf Personen zuschneiden, die sich für unsere Angebote interessieren. Außerdem verbessert der erweiterte Abgleich Zuordnung von Webseiten-Conversions und erweitert Custom Audiences.

Soweit mit Hilfe des hier beschriebenen Tools personenbezogene Daten auf unserer Website erfasst und an Facebook weitergeleitet werden, sind wir und die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemeinsam für diese Datenverarbeitung verantwortlich (Art. 26 DSGVO). Die gemeinsame Verantwortlichkeit beschränkt sich dabei ausschließlich auf die Erfassung der Daten und deren Weitergabe an Facebook. Die nach der Weiterleitung erfolgende Verarbeitung durch Facebook ist nicht Teil der gemeinsamen Verantwortung. Die uns gemeinsam obliegenden Verpflichtungen wurden in einer Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung festgehalten. Den Wortlaut der Vereinbarung finden Sie unter: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Laut dieser Vereinbarung sind wir für die Erteilung der Datenschutzinformationen beim Einsatz des Facebook-Tools und für die datenschutzrechtlich sichere Implementierung des Tools auf unserer Website verantwortlich. Für die Datensicherheit der Facebook-Produkte ist Facebook verantwortlich. Betroffenenrechte (z. B. Auskunftsersuchen) hinsichtlich der bei Facebook verarbeiteten Daten können Sie direkt bei Facebook geltend machen. Wenn Sie die Betroffenenrechte bei uns geltend machen, sind wir verpflichtet, diese an Facebook weiterzuleiten.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

In den Datenschutzhinweisen von Facebook finden Sie weitere Hinweise zum Schutz Ihrer Privatsphäre: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Sie können außerdem die Remarketing-Funktion „Custom Audiences” im Bereich Einstellungen für Werbeanzeigen unter https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deaktivieren. Dazu müssen Sie bei Facebook angemeldet sein.

Wenn Sie kein Facebook Konto besitzen, können Sie nutzungsbasierte Werbung von Facebook auf der Website der European Interactive Digital Advertising Alliance deaktivieren: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Das Unternehmen verfügt über eine Zertifizierung nach dem „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). Der DPF ist ein Übereinkommen zwischen der Europäischen Union und den USA, der die Einhaltung europäischer Datenschutzstandards bei Datenverarbeitungen in den USA gewährleisten soll. Jedes nach dem DPF zertifizierte Unternehmen verpflichtet sich, diese Datenschutzstandards einzuhalten. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Anbieter unter folgendem Link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active


Leadinfo

Využíváme služby generování potenciálních zákazníků společnosti Leadinfo B.V., Rotterdam, Nizozemsko. Ta rozpoznává návštěvy firem na našich webových stránkách na základě IP adres a zobrazuje nám veřejně dostupné informace, jako jsou názvy nebo adresy firem. Kromě toho společnost Leadinfo nastavuje dva soubory cookie první strany, aby vyhodnotila chování uživatelů na našich webových stránkách, a zpracovává domény ze zadání formulářů (např. "leadinfo.com"), aby mohla korelovat IP adresy s firmami a zlepšovat služby. Další informace naleznete na adrese www.leadinfo.com. Na této stránce: www.leadinfo.com/en/opt-out máte možnost odhlášení. Pokud se z této možnosti odhlásíte, společnost Leadinfo již nebude vaše údaje shromažďovat."

LinkedIn Insight Tag

Tato webová stránka používá značku LinkedIn Insight. Poskytovatelem této služby je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Zpracování dat službou LinkedIn Insight Tag

Pomocí LinkedIn Insight Tag získáváme informace o návštěvnících našich webových stránek. Pokud je návštěvník webových stránek zaregistrován na síti LinkedIn, můžeme mimo jiné analyzovat klíčové profesní údaje (např. úroveň kariéry, velikost společnosti, zemi, lokalitu, odvětví a pracovní pozici) návštěvníků našich webových stránek a lépe tak přizpůsobit naše stránky příslušným cílovým skupinám. Pomocí LinkedIn Insight Tags můžeme také měřit, zda návštěvníci našich webových stránek provedou nákup nebo jinou akci (měření konverzí). Měření konverzí lze provádět také napříč zařízeními (např. z počítače na tablet). LinkedIn Insight Tag nabízí také funkci retargetingu, kterou můžeme využít k zobrazení cílené reklamy návštěvníkům našich webových stránek mimo webové stránky, přičemž podle společnosti LinkedIn nedochází k identifikaci adresáta reklamy. LinkedIn sám také shromažďuje soubory protokolu (URL, URL odkazu, IP adresu, vlastnosti zařízení a prohlížeče a čas přístupu). IP adresy jsou zkráceny nebo (pokud jsou použity k dosažení členů LinkedIn napříč zařízeními) hashovány (pseudonymizovány). Přímé identifikátory členů LinkedIn jsou po sedmi dnech společností LinkedIn odstraněny. Zbývající pseudonymizované údaje jsou pak smazány do 180 dnů. Údaje shromážděné společností LinkedIn nemůžeme my jako provozovatel webových stránek přiřadit ke konkrétním osobám. Osobní údaje shromážděné od návštěvníků webových stránek ukládá LinkedIn na svých serverech v USA a používá je pro své reklamní účely. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Právní základ

Používání služby LinkedIn Insight je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na účinných reklamních opatřeních včetně sociálních médií. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat. Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Námitka proti použití štítku LinkedIn Insight Tag

Proti analýze uživatelského chování a cílené reklamě ze strany LinkedIn můžete vznést námitku na následujícím odkazu: https: //www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Kromě toho mohou členové sítě LinkedIn v nastavení svého účtu kontrolovat používání svých osobních údajů pro reklamní účely. Chcete-li zabránit tomu, aby společnost LinkedIn propojila údaje shromážděné na našich webových stránkách s vaším účtem LinkedIn, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit ze svého účtu LinkedIn.

Uzavření smlouvy o zpracování objednávky

Se společností LinkedIn jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek.

Leadinfo

Využíváme služby generování potenciálních zákazníků společnosti Leadinfo B.V., Rotterdam, Nizozemsko. Ta rozpoznává návštěvy firem na našich webových stránkách na základě IP adres a zobrazuje nám veřejně dostupné informace, jako jsou názvy nebo adresy firem. Kromě toho společnost Leadinfo nastavuje dva soubory cookie první strany, aby vyhodnotila chování uživatelů na našich webových stránkách, a zpracovává domény ze zadání formulářů (např. "leadinfo.com"), aby mohla korelovat IP adresy s firmami a zlepšovat služby. Další informace naleznete na adrese www.leadinfo.com. Na této stránce: www.leadinfo.com/en/opt-out máte možnost odhlášení. Pokud se z této možnosti odhlásíte, společnost Leadinfo již nebude vaše údaje shromažďovat."

Matomo

Tyto webové stránky používají open source službu pro analýzu webu Matomo. Pomocí služby Matomo můžeme shromažďovat a analyzovat údaje o používání našich webových stránek návštěvníky. Díky tomu můžeme mimo jiné zjistit, kdy byly které stránky navštíveny a z jakého regionu. Zaznamenáváme také různé soubory protokolů (např. IP adresu, odkaz, použitý prohlížeč a operační systém) a můžeme měřit, zda návštěvníci našich webových stránek provádějí určité akce (např. kliknutí, nákupy atd.). Použití tohoto analytického nástroje se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TDDDG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TDDDG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Clarity

Tyto webové stránky používají službu Clarity. Poskytovatelem je společnost Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (dále jen "Clarity"). Clarity je nástroj pro analýzu chování uživatelů na těchto webových stránkách. Clarity zejména zaznamenává pohyby myší a vytváří grafické znázornění toho, na kterou část webových stránek uživatelé nejčastěji rolují (heat mapy). Clarity také dokáže zaznamenávat relace, takže si můžeme prohlédnout používání stránek ve formě videí. Získáváme také informace o obecném chování uživatelů na našich webových stránkách. Společnost Clarity používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo použití otisků zařízení). Vaše osobní údaje jsou uloženy na serverech společnosti Microsoft (služba Microsoft Azure Cloud) v USA. Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 TDDDG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud souhlas nebyl získán, je tato služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR; provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na efektivní analýze uživatelů. Další podrobnosti o ochraně osobních údajů společnosti Clarity naleznete zde: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq. Společnost je certifikována v souladu s "Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů" (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active.

6. newsletter a poštovní reklama

Údaje o zpravodaji

Pokud chcete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Žádné další údaje neshromažďujeme, nebo pouze na základě dobrovolnosti. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám. Údaje zadané v registračním formuláři pro zasílání newsletteru jsou zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas s uchováváním údajů, e-mailovou adresou a jejím používáním pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu "odhlásit odběr" v newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena. Údaje, které nám poskytnete za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uchovávány do doby, než se z odběru newsletteru odhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru nebo po zániku účelu budou z distribučního seznamu newsletteru vymazány. Vyhrazujeme si právo vymazat nebo zablokovat e-mailové adresy z našeho distribučního seznamu newsletteru podle vlastního uvážení v rámci našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Po odhlášení z distribučního seznamu newsletteru může být vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uložena na blacklist, aby se zabránilo budoucímu zasílání. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Ukládání na černou listinu není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud váš zájem převáží nad naším oprávněným zájmem.

Sendinblue

Tyto webové stránky používají k zasílání newsletterů službu Sendinblue. Poskytovatelem je Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlín, Německo. Sendinblue je služba, kterou lze mimo jiné využít k organizaci a analýze zasílání newsletterů. Údaje, které zadáte za účelem přihlášení k odběru newsletteru, jsou uloženy na serverech společnosti Sendinblue v Německu.

Analýza dat provedená společností Sendinblue

Pomocí služby Sendinblue můžeme analyzovat naše kampaně na zasílání newsletterů. Můžeme například zjistit, zda byla zpráva s newsletterem otevřena a na které odkazy bylo kliknuto. Tímto způsobem můžeme mimo jiné zjistit, na které odkazy se klikalo obzvlášť často. Můžeme také rozpoznat, zda byly po otevření/kliknutí provedeny určité předem definované akce (míra konverze). Můžeme například rozpoznat, zda jste po kliknutí na newsletter provedli nákup. Sendinblue nám také umožňuje kategorizovat příjemce newsletteru podle různých kategorií ("clustering"). Příjemci newsletteru mohou být kategorizováni například podle věku, pohlaví nebo místa bydliště. Tímto způsobem lze newslettery lépe přizpůsobit příslušným cílovým skupinám. Pokud si nepřejete, aby vás společnost Sendinblue analyzovala, musíte se z odběru newsletteru odhlásit. Odkaz k tomuto účelu uvádíme v každé zprávě s newsletterem. Podrobné informace o funkcích služby Sendinblue naleznete na následujícím odkazu: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/.

Právní základ

Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Doba skladování

Údaje, které nám poskytnete za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uchovávány do doby, než se z odběru newsletteru odhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru budou z distribučního seznamu vymazány. Údaje, které uchováváme pro jiné účely, zůstávají tímto nedotčeny. Po odhlášení z distribučního seznamu newsletteru může být vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uložena na černé listině, aby se zabránilo budoucímu zasílání e-mailů. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. Slouží to jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Ukládání na černou listinu není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud váš zájem převáží nad naším oprávněným zájmem. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Sendinblue na adrese: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.

Uzavření smlouvy o zpracování objednávky

Se společností Sendinblue jsme uzavřeli smlouvu, ve které se zavazujeme, že bude chránit údaje našich zákazníků a nebude je předávat třetím stranám.

Poštovní reklama

Vaši adresu používáme v souladu se všemi právními předpisy pro zasílání poštovní reklamy (poštovní reklama). Právním základem je náš oprávněný zájem na přímé reklamě v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) ve spojení s bodem 47 odůvodnění GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat. V průběhu shromažďování údajů vám mohou být sděleny konkrétnější předpisy, které mají přednost před tímto nařízením. Vaše adresa zůstane u nás, dokud nezanikne účel zpracování údajů. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas s poštovní reklamou, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. doby uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě dojde k výmazu poté, co tyto důvody pominou. K zasílání našich zásilek využíváme následujícího poskytovatele služeb: [název a úplná adresa poskytovatele služeb].

Hotjar


Tyto webové stránky používají službu Hotjar.

Poskytovatelem je společnost Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa (webová stránka: https://www.hotjar.com). Hotjar je nástroj pro analýzu chování uživatelů na těchto webových stránkách. Hotjar nám mimo jiné umožňuje zaznamenávat vaše pohyby myší a posouvání a klikání. Hotjar může také určit, jak dlouho zůstáváte s ukazatelem myši na určitém místě.

Hotjar tyto informace používá k vytváření tzv. tepelných map, které lze použít k určení, které oblasti webových stránek jsou návštěvníky webových stránek upřednostňovány. Dále můžeme určit, jak dlouho jste se na stránce zdrželi a kdy jste ji opustili.

Můžeme také zjistit, ve kterém okamžiku jste zrušili své vstupy do kontaktního formuláře (tzv. konverzní trychtýře). Kromě toho lze Hotjar použít k získání přímé zpětné vazby od návštěvníků webových stránek.Tato funkce slouží ke zlepšení webových nabídek provozovatele webových stránek. Hotjar používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo použití otisků zařízení). Pokud byl získán souhlas, je použití výše uvedené služby založeno výhradně na čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25TDDDG. Souhlas lze kdykoli odvolat.


Pokud souhlas nebyl získán, je tato služba používána na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR; provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Deaktivace služby Hotjar Pokud si přejete deaktivovat shromažďování údajů službou Hotjar, klikněte na následující odkaz a postupujte podle pokynů na něm: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/ Upozorňujeme, že službu Hotjar je třeba deaktivovat pro každý prohlížeč nebo koncové zařízení zvlášť. Další informace o službě Hotjar a shromažďovaných údajích naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Hotjar na následujícím odkazu:


https://www.hotjar.com/privacy Zpracování objednávek Pro používání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že služba zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

7. zásuvné moduly a nástroje

YouTube s rozšířenou ochranou dat

Tato webová stránka vkládá videa z YouTube. Provozovatelem stránek je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Službu YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany osobních údajů. Podle společnosti YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících těchto webových stránek předtím, než se podívají na video. Přenos údajů partnerům YouTube však není nutně vyloučen režimem rozšířené ochrany údajů. YouTube například navazuje spojení se sítí Google DoubleClick bez ohledu na to, zda se na video díváte. Jakmile na těchto webových stránkách spustíte video YouTube, je navázáno spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube. Kromě toho může YouTube po spuštění videa ukládat do vašeho koncového zařízení různé soubory cookie nebo používat srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisk zařízení). Tímto způsobem může YouTube získávat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace slouží mimo jiné k zaznamenávání statistik videí, zlepšování uživatelské přívětivosti a předcházení pokusům o podvod. V případě potřeby mohou být po spuštění videa YouTube spuštěny další operace zpracování údajů, na které nemáme žádný vliv. Využití YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat. Další informace o ochraně osobních údajů na YouTube naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na těchto webových stránkách používáme "Google reCAPTCHA" (dále jen "reCAPTCHA"). Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited (dále jen "Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Účelem reCAPTCHA je zkontrolovat, zda údaje na těchto webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) zadává člověk nebo automatizovaný program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webové stránky vstoupí na webovou stránku. Za účelem analýzy vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. adresu IP, dobu, kterou návštěvník webových stránek strávil na webových stránkách, nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy jsou předávány společnosti Google. Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou informováni o tom, že probíhá analýza. Údaje jsou ukládány a analyzovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových stránek před zneužíváním automatizovaného špehování a SPAMu. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat. Další informace o službě Google reCAPTCHA naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google a v Podmínkách používání služby Google na následujících odkazech: https: //policies.google.com/privacy?hl=de a https://policies.google.com/terms?hl=de.

8. vlastní služby

Zpracování údajů o žadateli

Nabízíme vám možnost přihlásit se k nám (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online formuláře). V následujícím textu vás informujeme o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných v rámci procesu podávání žádostí. Ujišťujeme vás, že vaše údaje budou shromažďovány, zpracovávány a používány v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že s vašimi údaji bude nakládáno přísně důvěrně.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Pokud nám zašlete žádost o zaměstnání, zpracováváme vaše související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, dokumenty k žádosti, poznámky z pracovních pohovorů atd.), pokud je to nezbytné pro rozhodnutí o vzniku pracovního poměru. Právním základem pro to je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (obecný podnět k uzavření smlouvy) a - pokud jste k tomu dali souhlas - čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám, které se podílejí na zpracování vaší žádosti. V případě úspěšné žádosti budou vámi poskytnuté údaje uloženy v našich systémech zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem realizace pracovního poměru.

Doba uchovávání údajů

Pokud vám nemůžeme nabídnout práci, odmítnete nabídku práce nebo stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat vámi poskytnuté údaje na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) po dobu až 6 měsíců od ukončení procesu žádosti (odmítnutí nebo stažení žádosti). Poté budou údaje vymazány a fyzické dokumenty žádosti zničeny. Uchovávání slouží zejména jako důkazní materiál v případě právního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou potřebné i po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího právního sporu), budou údaje vymazány až poté, co pomine účel jejich dalšího uchovávání. K delšímu uložení může dojít také v případě, že jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) nebo pokud vymazání brání zákonné povinnosti uchovávání údajů.

Zařazení do skupiny uchazečů

Pokud vám nabídku práce neučiníme, je možné, že vás zařadíme do seznamu uchazečů. Pokud budete přijati, budou všechny dokumenty a údaje z vaší žádosti převedeny do seznamu uchazečů, abychom vás mohli kontaktovat v případě vhodných volných pracovních míst. Zařazení do skupiny uchazečů probíhá výhradně na základě vašeho výslovného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Udělení souhlasu je dobrovolné a nesouvisí s probíhajícím výběrovým řízením. Subjekt údajů může svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě budou údaje ze souboru uchazečů neodvolatelně vymazány, pokud neexistují žádné právní důvody pro jejich uchování. Údaje ze souboru žadatelů budou neodvolatelně vymazány nejpozději do dvou let od udělení souhlasu.

Zpět na začátek