P M T

Informacja o ochronie danych

1. ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych, które znajduje się poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest przeprowadzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w sekcji "Informacje o administratorze" niniejszej polityki prywatności.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Z jednej strony dane użytkownika są gromadzone, gdy użytkownik nam je przekazuje. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym. Inne dane są gromadzone automatycznie lub za zgodą użytkownika przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy dane użytkowników?

Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w określonych okolicznościach. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie w sprawie tego i innych pytań dotyczących ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostawców zewnętrznych

Gdy użytkownik odwiedza tę witrynę, jego zachowanie podczas surfowania może być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych. Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

2. hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hostera). Dane osobowe gromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hostera. Może to obejmować adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane umowy, dane kontaktowe, nazwy, dostępy do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej. Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego dostarczania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz hostingodawca będzie przetwarzał dane użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań i postępowania zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych. Korzystamy z następującego hostera: Mittwald CM Service GmbH & Co. KG Königsberger Straße 4-6 32339 Espelkamp

Zawarcie umowy o realizację zamówienia

Aby zagwarantować przetwarzanie danych zgodne z zasadami ochrony danych, zawarliśmy z naszym hostingodawcą umowę dotyczącą przetwarzania zamówień.

3 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności. Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może podlegać lukom w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest: Premium Mounting Technologies GmbH & Co. KG Industriestr. 25 95346 Stadtsteinach Telefon: +49 (0) 9225 / 95500 E-mail: info@pmt.solutions Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, jego dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania jego danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Inspektor ochrony danych wymagany przez prawo

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.
ITs Hein GmbH
Kulmbacher Straße 27b
95460 Bad Berneck Telefon:
+49 (0)9273 5013910
Email: datenschutz@pmt.solutions

Wyraźnie zaznaczamy, że w przypadku korzystania z tego adresu e-mail, treści nie są uwzględniane wyłącznie przez naszego inspektora ochrony danych.

W przypadku chęci wymiany informacji poufnych prosimy o skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych bezpośrednio za pośrednictwem tego adresu e-mail.

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle przepisów o ochronie danych. Jeśli narzędzia te są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do tych krajów trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia kroków prawnych przez użytkownika jako osobę, której dane dotyczą. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby specjalne) mogą przetwarzać, analizować i trwale przechowywać dane użytkownika na serwerach w USA w celach inwigilacyjnych. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu wycofania zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z JEGO SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU PRZEZ UŻYTKOWNIKA NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ JEGO DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY USTALENIU, DOCHODZENIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO). JEŻELI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH GO DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami, jeśli ma dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu można skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli użytkownik kwestionuje prawidłowość przechowywanych przez nas jego danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania weryfikacji użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika było/jest niezgodne z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 (1) RODO należy zachować równowagę między interesami użytkownika a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku prawnego w celu wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tej witryny wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

4. gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane na urządzeniu użytkownika tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową. W niektórych przypadkach pliki cookie firm zewnętrznych mogą być również przechowywane na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny internetowej (pliki cookie firm zewnętrznych). Umożliwiają one nam lub użytkownikowi korzystanie z niektórych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych). Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje witryny nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam. Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka zakupów) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że określono inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, przedmiotowe pliki cookie są przechowywane wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona. Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy o tym osobno w kontekście niniejszej polityki prywatności i, jeśli to konieczne, poprosimy o zgodę.

Zgoda na pliki cookie za pomocą Cookiebot

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię Cookiebot do uzyskiwania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie na urządzeniu końcowym oraz do dokumentowania tego zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania (zwany dalej "Cookiebot"). Po wejściu na naszą stronę internetową nawiązywane jest połączenie z serwerami Cookiebot w celu uzyskania zgody użytkownika i innych oświadczeń dotyczących korzystania z plików cookie. Cookiebot przechowuje następnie plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać użytkownikowi udzielone zgody lub ich odwołanie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, sam usunie plik cookie Cookiebot lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe obowiązki przechowywania danych pozostają nienaruszone. Cookiebot służy do uzyskiwania wymaganej prawem zgody na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Dane te są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane w tym celu.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podasz, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie będziemy przekazywać tych danych bez zgody użytkownika. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona. Będziemy przechowywać dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym, dopóki nie zażąda on ich usunięcia, nie cofnie zgody na ich przechowywanie lub nie ustanie cel ich przechowywania (np. po spełnieniu żądania użytkownika). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, jego zapytanie, w tym wszystkie dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie), będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia zapytania. Nie przekażemy tych danych bez zgody użytkownika. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona. Dane przesłane do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostaną u nas do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

5. narzędzia analityczne i reklama

Reklamy Google

Operator strony korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, gdy użytkownik wprowadzi określone wyszukiwane hasła do Google (kierowanie na słowa kluczowe). Ponadto ukierunkowane reklamy mogą być wyświetlane na podstawie danych użytkownika dostępnych w Google (np. danych o lokalizacji i zainteresowaniach) (targetowanie grup docelowych). Jako operator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, analizując na przykład, które wyszukiwane hasła doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć. Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks oraz https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. Firma jest certyfikowana zgodnie z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Remarketing Google Ads

Ta strona korzysta z funkcji remarketingu Google Ads. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Dzięki Google Ads Remarketing możemy przypisać osoby, które wchodzą w interakcję z naszą ofertą online, do określonych grup docelowych, aby następnie wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach w sieci reklamowej Google (remarketing lub retargeting). Ponadto grupy docelowe reklam utworzone za pomocą Google Ads Remarketing mogą być powiązane z funkcjami Google dla różnych urządzeń. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do użytkownika w zależności od jego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze). Jeśli masz konto Google, możesz sprzeciwić się spersonalizowanym reklamom, klikając poniższy link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Dalsze informacje i postanowienia dotyczące ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de. Firma jest certyfikowana zgodnie z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Tworzenie grup docelowych z dopasowywaniem klientów

Używamy między innymi dopasowania klientów Google Ads Remarketing do tworzenia grup docelowych. W tym celu przesyłamy określone dane klientów (np. adresy e-mail) z naszych list klientów do Google. Jeśli klienci, o których mowa, są użytkownikami Google i są zalogowani na swoje konto Google, wyświetlane są im odpowiednie komunikaty reklamowe w sieci Google (np. na YouTube, w Gmailu lub w wyszukiwarce).

Śledzenie konwersji Google

Niniejsza witryna korzysta z funkcji śledzenia konwersji Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Za pomocą śledzenia konwersji Google, Google i my możemy rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania. Możemy na przykład analizować, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane jak często i które produkty były oglądane lub kupowane szczególnie często. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. Ustalamy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, dzięki którym moglibyśmy osobiście zidentyfikować użytkownika. Sam Google wykorzystuje pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania do celów identyfikacji. Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Firma jest certyfikowana zgodnie z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Menedżer tagów Google

Korzystamy z Menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Tag Manager to narzędzie, które pozwala nam zintegrować narzędzia śledzące lub statystyczne oraz inne technologie na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie przechowuje żadnych plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy on wyłącznie do zarządzania zintegrowanymi za jego pośrednictwem narzędziami i wyświetlania ich. Google Tag Manager rejestruje jednak adres IP użytkownika, który może być również przesyłany do spółki macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych. Google Tag Manager jest wykorzystywany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizowanie zachowań odwiedzających witrynę. W tym celu operator witryny otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony strony, długość wizyty, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą być podsumowane przez Google w profilu, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego. Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/

Anonimizacja adresów IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu jego danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zamówień i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Czas przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android), są anonimizowane lub usuwane po 14 miesiącach. Szczegółowe informacje można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Meta Pixel (dawniej Facebook Pixel)

Diese Website nutzt zur Konversionsmessung der Besucheraktions-Pixel von Facebook/Meta. Anbieter dieses Dienstes ist die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Die erfassten Daten werden nach Aussage von Facebook jedoch auch in die USA und in andere Drittländer übertragen.

So kann das Verhalten der Seitenbesucher nachverfolgt werden, nachdem diese durch Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf die Website des Anbieters weitergeleitet wurden. Dadurch können die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke ausgewertet werden und zukünftige Werbemaßnahmen optimiert werden.

Die erhobenen Daten sind für uns als Betreiber dieser Website anonym, wir können keine Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer ziehen. Die Daten werden aber von Facebook gespeichert und verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist und Facebook die Daten für eigene Werbezwecke, entsprechend der Facebook-Datenverwendungsrichtlinie (https://de-de.facebook.com/about/privacy/) verwenden kann. Dadurch kann Facebook das Schalten von Werbeanzeigen auf Seiten von Facebook sowie außerhalb von Facebook ermöglichen. Diese Verwendung der Daten kann von uns als Seitenbetreiber nicht beeinflusst werden.

Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TDDDG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Wir nutzen die Funktion des erweiterten Abgleichs innerhalb der Meta-Pixel.

Der erweiterte Abgleich ermöglicht uns, verschiedene Arten von Daten (z. B. Wohnort, Bundesland, Postleitzahl, gehashte E-Mail-Adressen, Namen, Geschlecht, Geburtsdatum oder Telefonnummer) unserer Kunden und Interessenten, die wir über unsere Website sammeln an Meta (Facebook) zu übermitteln. Durch diese Aktivierung können wir unsere Werbekampagnen auf Facebook noch präziser auf Personen zuschneiden, die sich für unsere Angebote interessieren. Außerdem verbessert der erweiterte Abgleich Zuordnung von Webseiten-Conversions und erweitert Custom Audiences.

Soweit mit Hilfe des hier beschriebenen Tools personenbezogene Daten auf unserer Website erfasst und an Facebook weitergeleitet werden, sind wir und die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemeinsam für diese Datenverarbeitung verantwortlich (Art. 26 DSGVO). Die gemeinsame Verantwortlichkeit beschränkt sich dabei ausschließlich auf die Erfassung der Daten und deren Weitergabe an Facebook. Die nach der Weiterleitung erfolgende Verarbeitung durch Facebook ist nicht Teil der gemeinsamen Verantwortung. Die uns gemeinsam obliegenden Verpflichtungen wurden in einer Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung festgehalten. Den Wortlaut der Vereinbarung finden Sie unter: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Laut dieser Vereinbarung sind wir für die Erteilung der Datenschutzinformationen beim Einsatz des Facebook-Tools und für die datenschutzrechtlich sichere Implementierung des Tools auf unserer Website verantwortlich. Für die Datensicherheit der Facebook-Produkte ist Facebook verantwortlich. Betroffenenrechte (z. B. Auskunftsersuchen) hinsichtlich der bei Facebook verarbeiteten Daten können Sie direkt bei Facebook geltend machen. Wenn Sie die Betroffenenrechte bei uns geltend machen, sind wir verpflichtet, diese an Facebook weiterzuleiten.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

In den Datenschutzhinweisen von Facebook finden Sie weitere Hinweise zum Schutz Ihrer Privatsphäre: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Sie können außerdem die Remarketing-Funktion „Custom Audiences” im Bereich Einstellungen für Werbeanzeigen unter https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deaktivieren. Dazu müssen Sie bei Facebook angemeldet sein.

Wenn Sie kein Facebook Konto besitzen, können Sie nutzungsbasierte Werbung von Facebook auf der Website der European Interactive Digital Advertising Alliance deaktivieren: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Das Unternehmen verfügt über eine Zertifizierung nach dem „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). Der DPF ist ein Übereinkommen zwischen der Europäischen Union und den USA, der die Einhaltung europäischer Datenschutzstandards bei Datenverarbeitungen in den USA gewährleisten soll. Jedes nach dem DPF zertifizierte Unternehmen verpflichtet sich, diese Datenschutzstandards einzuhalten. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Anbieter unter folgendem Link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active


Leadinfo

Korzystamy z usługi generowania leadów Leadinfo B.V., Rotterdam, Holandia. Rozpoznaje ona wizyty firm na naszej stronie internetowej na podstawie adresów IP i pokazuje nam publicznie dostępne informacje, takie jak nazwy lub adresy firm. Ponadto Leadinfo ustawia dwa własne pliki cookie w celu oceny zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej i przetwarza domeny z wpisów formularzy (np. "leadinfo.com") w celu skorelowania adresów IP z firmami i ulepszenia usług. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.leadinfo.com. Na tej stronie: www.leadinfo.com/en/opt-out dostępna jest opcja rezygnacji. Jeśli zrezygnujesz, Twoje dane nie będą już gromadzone przez Leadinfo."

LinkedIn Insight Tag

Ta witryna korzysta z tagu LinkedIn Insight. Dostawcą tej usługi jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przetwarzanie danych przez LinkedIn Insight Tag

Za pomocą LinkedIn Insight Tag otrzymujemy informacje o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. Jeśli osoba odwiedzająca witrynę jest zarejestrowana w serwisie LinkedIn, możemy między innymi analizować kluczowe dane zawodowe (np. poziom kariery, wielkość firmy, kraj, lokalizację, branżę i stanowisko) osób odwiedzających naszą witrynę, a tym samym lepiej dostosowywać naszą witrynę do odpowiednich grup docelowych. Możemy również wykorzystać LinkedIn Insight Tags do pomiaru, czy odwiedzający nasze strony internetowe dokonują zakupu lub podejmują inne działania (pomiar konwersji). Pomiar konwersji może być również przeprowadzany na różnych urządzeniach (np. z komputera na tablet). LinkedIn Insight Tag oferuje również funkcję retargetingu, którą możemy wykorzystać do wyświetlania ukierunkowanych reklam odwiedzającym naszą witrynę poza witryną, przy czym według LinkedIn nie ma miejsca identyfikacja adresata reklamy. LinkedIn gromadzi również pliki dziennika (adres URL, adres URL odsyłacza, adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki oraz czas dostępu). Adresy IP są skracane lub (jeśli są używane do docierania do członków LinkedIn na różnych urządzeniach) hashowane (pseudonimizowane). Bezpośrednie identyfikatory członków LinkedIn są usuwane przez LinkedIn po siedmiu dniach. Pozostałe spseudonimizowane dane są następnie usuwane w ciągu 180 dni. Dane gromadzone przez LinkedIn nie mogą być przypisane do konkretnych osób przez nas jako operatora strony internetowej. LinkedIn będzie przechowywać dane osobowe zebrane od odwiedzających witrynę na swoich serwerach w USA i wykorzystywać je do własnych celów reklamowych. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Podstawa prawna

Korzystanie z LinkedIn Insight opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa i https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Sprzeciw wobec korzystania z LinkedIn Insight Tag

Użytkownik może sprzeciwić się analizie zachowań użytkowników i ukierunkowanej reklamie przez LinkedIn pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Ponadto członkowie LinkedIn mogą kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych do celów reklamowych w ustawieniach swojego konta. Aby uniemożliwić LinkedIn powiązanie danych zebranych na naszej stronie internetowej z kontem LinkedIn użytkownika, należy wylogować się z konta LinkedIn przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Zawarcie umowy o realizację zamówienia

Zawarliśmy z LinkedIn umowę dotyczącą przetwarzania zamówień.

Leadinfo

Korzystamy z usługi generowania leadów Leadinfo B.V., Rotterdam, Holandia. Rozpoznaje ona wizyty firm na naszej stronie internetowej na podstawie adresów IP i pokazuje nam publicznie dostępne informacje, takie jak nazwy lub adresy firm. Ponadto Leadinfo ustawia dwa własne pliki cookie w celu oceny zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej i przetwarza domeny z wpisów formularzy (np. "leadinfo.com") w celu skorelowania adresów IP z firmami i ulepszenia usług. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.leadinfo.com. Na tej stronie: www.leadinfo.com/en/opt-out dostępna jest opcja rezygnacji. Jeśli zrezygnujesz, Twoje dane nie będą już gromadzone przez Leadinfo."

Matomo

Niniejsza witryna internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Matomo typu open source. Z pomocą Matomo jesteśmy w stanie gromadzić i analizować dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających ją użytkowników. Dzięki temu możemy dowiedzieć się między innymi, kiedy uzyskano dostęp do poszczególnych stron i z jakiego regionu. Rejestrujemy również różne pliki dziennika (np. adres IP, stronę odsyłającą, używaną przeglądarkę i system operacyjny) i możemy zmierzyć, czy odwiedzający naszą witrynę wykonują określone czynności (np. kliknięcia, zakupy itp.). Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przejrzystość

Niniejsza witryna korzysta z usługi Clarity. Dostawcą jest Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (zwany dalej "Clarity"). Clarity jest narzędziem do analizy zachowań użytkowników na tej stronie. W szczególności Clarity rejestruje ruchy myszy i tworzy graficzną reprezentację tego, do której części witryny użytkownicy przewijają najczęściej (mapy cieplne). Clarity może również rejestrować sesje, dzięki czemu możemy przeglądać wykorzystanie strony w formie filmów. Otrzymujemy również informacje o ogólnym zachowaniu użytkowników na naszej stronie internetowej. Clarity wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub wykorzystanie odcisków palców urządzeń). Dane osobowe użytkownika są przechowywane na serwerach Microsoft (usługa w chmurze Microsoft Azure) w USA. Jeśli uzyskano zgodę, wyżej wymieniona usługa jest wykorzystywana wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli nie uzyskano zgody, usługa ta jest wykorzystywana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznej analizie użytkowników. Więcej informacji na temat ochrony danych Clarity można znaleźć tutaj: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq. Firma jest certyfikowana zgodnie z "Ramami prywatności danych UE-USA" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

6. biuletyn i reklama pocztowa

Dane biuletynu

Jeśli użytkownik chce otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, wymagamy podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim. Dane wprowadzone w formularzu rejestracji do newslettera są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład za pomocą linku "anuluj subskrypcję" w newsletterze. Rezygnacja nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce. Dane przekazane nam przez użytkownika w celu subskrypcji newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i usuwane z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z subskrypcji newslettera lub po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera adres e-mail użytkownika może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesowi użytkownika, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Sendinblue

Ta strona korzysta z Sendinblue do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Niemcy. Sendinblue to usługa, za pomocą której można między innymi organizować i analizować wysyłanie newsletterów. Dane wprowadzone w celu subskrypcji biuletynu są przechowywane na serwerach Sendinblue w Niemczech.

Analiza danych przeprowadzona przez Sendinblue

Z pomocą Sendinblue jesteśmy w stanie analizować nasze kampanie newsletterowe. Możemy na przykład sprawdzić, czy wiadomość newslettera została otwarta i które linki zostały kliknięte. W ten sposób możemy określić, między innymi, które linki były klikane szczególnie często. Możemy również rozpoznać, czy pewne wcześniej zdefiniowane działania zostały wykonane po otwarciu/kliknięciu (współczynnik konwersji). Na przykład możemy rozpoznać, czy użytkownik dokonał zakupu po kliknięciu newslettera. Sendinblue umożliwia nam również kategoryzowanie odbiorców newslettera według różnych kategorii ("grupowanie"). Odbiorcy newsletterów mogą być kategoryzowani na przykład według wieku, płci lub miejsca zamieszkania. W ten sposób biuletyny mogą być lepiej dostosowane do odpowiednich grup docelowych. Jeśli użytkownik nie chce być analizowany przez Sendinblue, musi zrezygnować z subskrypcji biuletynu. Link do tego celu znajduje się w każdej wiadomości newslettera. Szczegółowe informacje na temat funkcji Sendinblue można znaleźć pod następującym linkiem: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Czas przechowywania

Dane przekazane nam przez użytkownika w celu subskrypcji biuletynu będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi biuletynu do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej biuletynu po rezygnacji z subskrypcji biuletynu. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach. Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera adres e-mail użytkownika może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście w celu uniemożliwienia otrzymywania wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesowi użytkownika, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Sendinblue pod adresem: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.

Zawarcie umowy o realizację zamówienia

Zawarliśmy umowę z Sendinblue, w której zobowiązujemy Sendinblue do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich stronom trzecim.

Reklama pocztowa

Używamy adresu użytkownika zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa do wysyłania reklam pocztowych (reklama pocztowa). Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w reklamie bezpośredniej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f w związku z motywem 47 RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Bardziej szczegółowe przepisy mogą zostać przekazane użytkownikowi podczas gromadzenia danych i mają pierwszeństwo przed niniejszymi przepisami. Adres użytkownika pozostanie u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na reklamę pocztową, jego dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania jego danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów. Korzystamy z usług następującego usługodawcy w celu wysyłania naszych mailingów: [Nazwa i pełny adres usługodawcy].

Hotjar


Ta strona korzysta z Hotjar.

Dostawcą jest Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (strona internetowa: https://www.hotjar.com). Hotjar to narzędzie do analizy zachowania użytkownika na tej stronie. Hotjar umożliwia nam między innymi rejestrowanie ruchów myszy i przewijania oraz kliknięć. Hotjar może również określić, jak długo użytkownik pozostaje ze wskaźnikiem myszy w określonej pozycji.

Hotjar wykorzystuje te informacje do tworzenia tak zwanych map cieplnych, które można wykorzystać do określenia, które obszary witryny są preferowane przez odwiedzających. Ponadto możemy określić, jak długo użytkownik pozostawał na stronie i kiedy ją opuścił.

Możemy również określić, w którym momencie użytkownik anulował swoje wpisy w formularzu kontaktowym (tzw. lejek konwersji). Ponadto Hotjar może być wykorzystywany do uzyskiwania bezpośrednich informacji zwrotnych od odwiedzających witrynę.Ta funkcja służy do ulepszania ofert internetowych operatora witryny. Hotjar wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub wykorzystanie odcisków palców urządzenia). Jeśli uzyskano zgodę, korzystanie z wyżej wymienionej usługi opiera się wyłącznie na art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.


Jeśli nie uzyskano zgody, usługa ta jest wykorzystywana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Dezaktywacja Hotjar Jeśli chcesz dezaktywować gromadzenie danych przez Hotjar, kliknij poniższy link i postępuj zgodnie z instrukcjami tam zawartymi: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/ Należy pamiętać, że Hotjar musi być dezaktywowany oddzielnie dla każdej przeglądarki lub urządzenia końcowego. Więcej informacji na temat Hotjar i gromadzonych danych można znaleźć w polityce prywatności Hotjar pod następującym linkiem:


https://www.hotjar.com/privacy Przetwarzanie zamówień Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

7. wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Ta strona internetowa zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę przed obejrzeniem filmu. Rozszerzony tryb ochrony danych niekoniecznie wyklucza jednak przekazywanie danych partnerom YouTube. Na przykład YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film. Po uruchomieniu filmu YouTube na tej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedził użytkownik. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwia YouTube przypisanie jego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do jego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube. Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika po uruchomieniu filmu lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. odcisków palców urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskiwać informacje o odwiedzających tę witrynę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do rejestrowania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa. W razie potrzeby dalsze operacje przetwarzania danych mogą być uruchamiane po rozpoczęciu filmu na YouTube, na co nie mamy wpływu. Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie internetowej używamy "Google reCAPTCHA" (zwanego dalej "reCAPTCHA"). Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane są wprowadzane na tej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) przez człowieka czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę internetową. Na potrzeby analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony na stronie internetowej przez odwiedzającego lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google. Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o przeprowadzanej analizie. Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej strony internetowej przed niewłaściwym zautomatyzowanym szpiegowaniem i SPAM-em. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w Polityce prywatności Google i Warunkach użytkowania Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://poli cies.google.com/terms?hl=de.

8. usługi własne

Obsługa danych kandydatów

Oferujemy możliwość aplikowania do nas (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub formularza zgłoszeniowego online). Poniżej informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania danych osobowych gromadzonych w ramach procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że dane będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeśli użytkownik prześle nam swoją aplikację, przetwarzamy powiązane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne zawarcie umowy) oraz - jeśli użytkownik wyraził na to zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Dane osobowe użytkownika będą przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie aplikacji użytkownika. Jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, przesłane przez Ciebie dane będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Ci oferty pracy, odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania przesłanych przez Ciebie danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie danych służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy cel dalszego przechowywania przestanie mieć zastosowanie. Dłuższe przechowywanie może mieć również miejsce, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeśli ustawowe obowiązki przechowywania uniemożliwiają usunięcie danych.

Włączenie do puli kandydatów

Jeśli nie złożymy ci oferty pracy, może być możliwe włączenie cię do naszej puli kandydatów. Jeśli kandydat zostanie przyjęty, wszystkie dokumenty i dane z jego aplikacji zostaną przekazane do puli kandydatów w celu skontaktowania się z nim w przypadku pojawienia się odpowiednich wakatów. Włączenie do puli kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest związane z bieżącym procesem aplikacyjnym. Osoba, której dane dotyczą, może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W takim przypadku dane zostaną nieodwołalnie usunięte z puli kandydatów, o ile nie ma podstaw prawnych do ich przechowywania. Dane z puli kandydatów zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po udzieleniu zgody.

Powrót do góry