P M T

Verklaring gegevensbescherming

1. gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt de contactgegevens van de beheerder in het gedeelte "Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking" van dit privacybeleid.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina wordt bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

U hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen hebt over gegevensbescherming.

Analysetools en tools van externe leveranciers

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van zogenaamde analyseprogramma's. Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in het volgende privacybeleid.

2. hosting en CDN (content delivery networks)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Het kan hierbij gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd. De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 lit. f GDPR). Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen. Wij gebruiken de volgende hoster: Mittwald CM Service GmbH & Co. KG Königsberger Straße 4-6 32339 Espelkamp

Sluiting van een contract voor orderverwerking

Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te garanderen, hebben we een orderverwerkingscontract afgesloten met onze hoster.

3 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt. We willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) onderhevig kan zijn aan kwetsbaarheden in de beveiliging. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is: Premium Mounting Technologies GmbH & Co KG Industriestr. 25 95346 Stadtsteinach Telefoon: +49 (0) 9225 / 95500 E-mail: info@pmt.solutions De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Opslagduur

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen op grond van belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.
ITs Hein GmbH
Kulmbacher Straße 27b
95460 Bad Berneck Telefoon:
+49 (0)9273 5013910
E-mail: datenschutz@pmt.solutions

Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat de inhoud van dit e-mailadres niet uitsluitend ter kennis wordt genomen door onze functionaris voor gegevensbescherming.

Als u vertrouwelijke informatie wilt uitwisselen, verzoeken wij u daarom eerst rechtstreeks contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming via dit e-mailadres.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens naar deze derde landen worden overgedragen en daar worden verwerkt. We willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonlijke gegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens verwerken, analyseren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 GDPR)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F GDPR, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 GDPR). ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET LANGER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om te voldoen aan een contract, te laten overhandigen aan u of aan een derde partij in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u verdere vragen hebt over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om dit te doen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen betwist, hebben we over het algemeen tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig was/is, kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beperken in plaats van te wissen.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de uitoefening, verdediging of handhaving van juridische claims, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen in plaats van het wissen ervan.
  • Als je een bezwaar hebt ingediend in overeenstemming met Art. 21 (1) GDPR, moet er een afweging worden gemaakt tussen jouw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heb je het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van onze wettelijke meldingsplicht voor het ongevraagd toesturen van reclame en informatiemateriaal. De beheerders van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

4. gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op je eindapparaat totdat je ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door je webbrowser. In sommige gevallen kunnen er ook cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten). Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of reclame weer te geven. Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, tenzij een andere wettelijke basis is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, worden de cookies in kwestie uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt. Als cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van dit privacybeleid en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

Toestemming voor cookies met Cookiebot

Onze website gebruikt de cookietoestemmingstechnologie van Cookiebot om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat en om dit te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna "Cookiebot" genoemd). Wanneer u onze website bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van Cookiebot om uw toestemming en andere verklaringen met betrekking tot het gebruik van cookies te verkrijgen. Cookiebot slaat vervolgens een cookie op in uw browser om de gegeven toestemming of het intrekken daarvan aan u te kunnen toewijzen. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat je ons vraagt deze te verwijderen, de Cookiebot cookie zelf verwijdert of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast. Cookiebot wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. c GDPR.

Server logbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze zijn

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang krijgt
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - de serverlogbestanden moeten voor dit doel worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR als uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien hierom is verzocht. Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier invult, totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer van toepassing is (bijv. nadat aan uw verzoek is voldaan). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 par. 1 lit. b GDPR als uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien hierom is verzocht. De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

5. analysetools en reclame

Google-advertenties

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Met Google Ads kunnen we advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert in Google (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) (doelgroepgerichtheid). Als websitebeheerder kunnen we deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige kliks. Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Ads Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Met Google Ads Remarketing kunnen we mensen die interactie hebben met ons online aanbod toewijzen aan specifieke doelgroepen om vervolgens op interesse gebaseerde reclame weer te geven in het advertentienetwerk van Google (remarketing of retargeting). Bovendien kunnen de advertentiedoelgroepen die zijn gemaakt met Google Ads Remarketing worden gekoppeld aan de apparaatoverkoepelende functies van Google. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bijv. tablet of pc). Als je een Google-account hebt, kun je bezwaar maken tegen gepersonaliseerde reclame door op de volgende link te klikken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Meer informatie en de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming zijn te vinden in het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de. Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Doelgroepvorming met klantmatching

We gebruiken onder andere Google Ads Remarketing voor het matchen van klanten om doelgroepen te maken. Hierbij geven we bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) uit onze klantenlijsten door aan Google. Als de klanten in kwestie Google-gebruikers zijn en ingelogd zijn op hun Google-account, krijgen ze passende reclameboodschappen te zien binnen het Google-netwerk (bijv. op YouTube, Gmail of in de zoekmachine).

Google conversietracering

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Met behulp van Google conversion tracking kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zo kunnen we bijvoorbeeld analyseren op welke knoppen op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten het vaakst zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. We komen te weten hoeveel gebruikers in totaal op onze advertenties hebben geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. We ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google zelf gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden. Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Meer informatie over Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Tag Manager

We gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt om de geïntegreerde tools te beheren en weer te geven. Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten. De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van websitebezoekers analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, duur van het bezoek, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat in een profiel dat aan de betreffende gebruiker of zijn eindapparaat wordt toegewezen. Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of apparaatfingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f GDPR. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel de website als de reclame te optimaliseren. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a GDPR; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, door Google wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract met Google afgesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Opslagduur

Gegevens die door Google zijn opgeslagen op gebruikers- en gebeurtenisniveau en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's of advertentie-ID's (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID), worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Zie voor meer informatie de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Meta Pixel (voorheen Facebook Pixel)

Diese Website nutzt zur Konversionsmessung der Besucheraktions-Pixel von Facebook/Meta. Anbieter dieses Dienstes ist die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Die erfassten Daten werden nach Aussage von Facebook jedoch auch in die USA und in andere Drittländer übertragen.

So kann das Verhalten der Seitenbesucher nachverfolgt werden, nachdem diese durch Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf die Website des Anbieters weitergeleitet wurden. Dadurch können die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke ausgewertet werden und zukünftige Werbemaßnahmen optimiert werden.

Die erhobenen Daten sind für uns als Betreiber dieser Website anonym, wir können keine Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer ziehen. Die Daten werden aber von Facebook gespeichert und verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist und Facebook die Daten für eigene Werbezwecke, entsprechend der Facebook-Datenverwendungsrichtlinie (https://de-de.facebook.com/about/privacy/) verwenden kann. Dadurch kann Facebook das Schalten von Werbeanzeigen auf Seiten von Facebook sowie außerhalb von Facebook ermöglichen. Diese Verwendung der Daten kann von uns als Seitenbetreiber nicht beeinflusst werden.

Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TDDDG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Wir nutzen die Funktion des erweiterten Abgleichs innerhalb der Meta-Pixel.

Der erweiterte Abgleich ermöglicht uns, verschiedene Arten von Daten (z. B. Wohnort, Bundesland, Postleitzahl, gehashte E-Mail-Adressen, Namen, Geschlecht, Geburtsdatum oder Telefonnummer) unserer Kunden und Interessenten, die wir über unsere Website sammeln an Meta (Facebook) zu übermitteln. Durch diese Aktivierung können wir unsere Werbekampagnen auf Facebook noch präziser auf Personen zuschneiden, die sich für unsere Angebote interessieren. Außerdem verbessert der erweiterte Abgleich Zuordnung von Webseiten-Conversions und erweitert Custom Audiences.

Soweit mit Hilfe des hier beschriebenen Tools personenbezogene Daten auf unserer Website erfasst und an Facebook weitergeleitet werden, sind wir und die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemeinsam für diese Datenverarbeitung verantwortlich (Art. 26 DSGVO). Die gemeinsame Verantwortlichkeit beschränkt sich dabei ausschließlich auf die Erfassung der Daten und deren Weitergabe an Facebook. Die nach der Weiterleitung erfolgende Verarbeitung durch Facebook ist nicht Teil der gemeinsamen Verantwortung. Die uns gemeinsam obliegenden Verpflichtungen wurden in einer Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung festgehalten. Den Wortlaut der Vereinbarung finden Sie unter: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Laut dieser Vereinbarung sind wir für die Erteilung der Datenschutzinformationen beim Einsatz des Facebook-Tools und für die datenschutzrechtlich sichere Implementierung des Tools auf unserer Website verantwortlich. Für die Datensicherheit der Facebook-Produkte ist Facebook verantwortlich. Betroffenenrechte (z. B. Auskunftsersuchen) hinsichtlich der bei Facebook verarbeiteten Daten können Sie direkt bei Facebook geltend machen. Wenn Sie die Betroffenenrechte bei uns geltend machen, sind wir verpflichtet, diese an Facebook weiterzuleiten.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

In den Datenschutzhinweisen von Facebook finden Sie weitere Hinweise zum Schutz Ihrer Privatsphäre: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Sie können außerdem die Remarketing-Funktion „Custom Audiences” im Bereich Einstellungen für Werbeanzeigen unter https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deaktivieren. Dazu müssen Sie bei Facebook angemeldet sein.

Wenn Sie kein Facebook Konto besitzen, können Sie nutzungsbasierte Werbung von Facebook auf der Website der European Interactive Digital Advertising Alliance deaktivieren: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Das Unternehmen verfügt über eine Zertifizierung nach dem „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). Der DPF ist ein Übereinkommen zwischen der Europäischen Union und den USA, der die Einhaltung europäischer Datenschutzstandards bei Datenverarbeitungen in den USA gewährleisten soll. Jedes nach dem DPF zertifizierte Unternehmen verpflichtet sich, diese Datenschutzstandards einzuhalten. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Anbieter unter folgendem Link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active


Leadinfo

Wij maken gebruik van de lead generation service van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. Deze herkent bezoeken van bedrijven aan onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Daarnaast plaatst Leadinfo twee first-party cookies om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt het domeinen uit ingevulde formulieren (bijv. "leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en de diensten te verbeteren. Meer informatie is te vinden op www.leadinfo.com. Op deze pagina: www.leadinfo.com/en/opt-out heeft u een opt-out optie. Als u zich afmeldt, worden uw gegevens niet langer verzameld door Leadinfo."

LinkedIn Inzicht Tag

Deze website maakt gebruik van de LinkedIn Insight tag. De aanbieder van deze dienst is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Gegevensverwerking door LinkedIn Insight Tag

Met behulp van de LinkedIn Insight Tag ontvangen we informatie over de bezoekers van onze website. Als een websitebezoeker geregistreerd is bij LinkedIn, kunnen we onder andere de belangrijkste professionele gegevens (bijv. carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, branche en functietitel) van onze websitebezoekers analyseren en zo onze site beter afstemmen op de respectievelijke doelgroepen. We kunnen LinkedIn Insight Tags ook gebruiken om te meten of bezoekers van onze websites een aankoop doen of een andere actie ondernemen (conversiemeting). Conversiemeting kan ook worden uitgevoerd op verschillende apparaten (bijv. van pc naar tablet). LinkedIn Insight Tag biedt ook een retargetingfunctie die we kunnen gebruiken om gerichte reclame weer te geven aan bezoekers van onze website buiten de website om, waarbij volgens LinkedIn geen identificatie van de geadresseerde van de reclame plaatsvindt. LinkedIn zelf verzamelt ook logbestanden (URL, referrer URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstip van toegang). De IP-adressen worden ingekort of (als ze gebruikt worden om LinkedIn-leden op verschillende apparaten te bereiken) gehasht (gepseudonimiseerd). De directe identifiers van LinkedIn leden worden door LinkedIn na zeven dagen verwijderd. De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen verwijderd. De door LinkedIn verzamelde gegevens kunnen door ons als websitebeheerder niet aan specifieke personen worden toegewezen. LinkedIn zal de verzamelde persoonsgegevens van websitebezoekers opslaan op zijn servers in de VS en ze voor eigen reclamedoeleinden gebruiken. Details kunnen gevonden worden in het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Wettelijke basis

Het gebruik van LinkedIn Insight is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Bezwaar tegen het gebruik van LinkedIn Insight Tag

Je kunt bezwaar maken tegen de analyse van gebruiksgedrag en gerichte reclame door LinkedIn via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Bovendien kunnen LinkedIn-leden het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor advertentiedoeleinden regelen in hun accountinstellingen. Om te voorkomen dat LinkedIn op onze website verzamelde gegevens aan uw LinkedIn account koppelt, moet u uitloggen uit uw LinkedIn account voordat u onze website bezoekt.

Sluiting van een contract voor orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract afgesloten met LinkedIn.

Leadinfo

Wij maken gebruik van de lead generation service van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. Deze herkent bezoeken van bedrijven aan onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Daarnaast plaatst Leadinfo twee first-party cookies om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt het domeinen uit ingevulde formulieren (bijv. "leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en de diensten te verbeteren. Meer informatie is te vinden op www.leadinfo.com. Op deze pagina: www.leadinfo.com/en/opt-out heeft u een opt-out optie. Als u zich afmeldt, worden uw gegevens niet langer verzameld door Leadinfo."

Matomo

Deze website maakt gebruik van de open source webanalyse-service Matomo. Met behulp van Matomo kunnen we gegevens verzamelen en analyseren over het gebruik van onze website door websitebezoekers. Zo kunnen we onder andere achterhalen wanneer welke pagina's zijn opgevraagd en vanuit welke regio. We registreren ook verschillende logbestanden (bijv. IP-adres, verwijzer, gebruikte browser en besturingssysteem) en kunnen meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (bijv. klikken, aankopen, enz.). Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Duidelijkheid

Deze website maakt gebruik van Clarity. De leverancier is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (hierna te noemen "Clarity"). Clarity is een hulpmiddel voor het analyseren van gebruikersgedrag op deze website. Clarity registreert met name muisbewegingen en maakt een grafische weergave van het deel van de website waar gebruikers het vaakst naartoe scrollen (heat maps). Clarity kan ook sessies opnemen, zodat we het paginagebruik in de vorm van video's kunnen bekijken. We ontvangen ook informatie over algemeen gebruikersgedrag binnen onze website. Clarity maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen om gebruikersgedrag te analyseren (bijvoorbeeld cookies of het gebruik van device fingerprinting). Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op servers van Microsoft (Microsoft Azure Cloud Service) in de Verenigde Staten. Indien toestemming is verkregen, wordt bovengenoemde dienst uitsluitend gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. a GDPR en § 25 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, wordt deze service gebruikt op basis van art. 6 par. 1 lit. f GDPR; de websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een effectieve gebruikersanalyse. Meer informatie over de gegevensbescherming van Clarity vindt u hier: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq. Het bedrijf is gecertificeerd in overeenstemming met het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te waarborgen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

6. nieuwsbrief en reclame per post

Gegevens nieuwsbrief

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen verdere gegevens verzameld, of alleen op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden. De gegevens die u invult op het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de "unsubscribe" link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking. De gegevens die u ons verstrekt om u aan te melden voor de nieuwsbrief worden door ons of door de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel heeft opgehouden te bestaan. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons legitieme belang in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbriefdienst worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang.

Sendinblue

Deze website gebruikt Sendinblue voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn, Duitsland. Sendinblue is een dienst die onder andere gebruikt kan worden voor het organiseren en analyseren van het verzenden van nieuwsbrieven. De gegevens die je invoert om je aan te melden voor de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van Sendinblue in Duitsland.

Gegevensanalyse door Sendinblue

Met behulp van Sendinblue kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. We kunnen bijvoorbeeld zien of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Op deze manier kunnen we onder andere bepalen op welke links bijzonder vaak is geklikt. We kunnen ook herkennen of bepaalde eerder gedefinieerde acties zijn uitgevoerd na het openen/klikken (conversiepercentage). Zo kunnen we bijvoorbeeld herkennen of je een aankoop hebt gedaan nadat je op de nieuwsbrief hebt geklikt. Sendinblue stelt ons ook in staat om ontvangers van nieuwsbrieven in te delen in verschillende categorieën ("clustering"). Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen bijvoorbeeld worden gecategoriseerd op leeftijd, geslacht of woonplaats. Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden afgestemd op de respectievelijke doelgroepen. Als je niet door Sendinblue geanalyseerd wilt worden, moet je je afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor plaatsen we een link in elk nieuwsbriefbericht. Gedetailleerde informatie over de functies van Sendinblue vind je op de volgende link: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/.

Wettelijke basis

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

Opslagduur

De gegevens die u ons verstrekt om u aan te melden voor de nieuwsbrief worden door ons of door de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden blijven hierdoor onaangetast. Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbriefdienst worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Sendinblue op: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.

Sluiting van een contract voor orderverwerking

We hebben een contract gesloten met Sendinblue waarin we Sendinblue verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.

Postreclame

Wij gebruiken uw adres in overeenstemming met alle wettelijke bepalingen voor het verzenden van reclame per post (postreclame). De rechtsgrondslag hiervoor is ons legitieme belang bij directe reclame in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f in combinatie met overweging 47 GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Specifiekere regels kunnen tijdens het verzamelen van gegevens aan u worden meegedeeld en hebben voorrang op deze regeling. Uw adres blijft bij ons totdat het doel voor gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor reclame per post herroept, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval vindt verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn. We gebruiken de volgende dienstverlener om onze mailings te versturen: [Naam en volledig adres van de dienstverlener].

Hotjar


Deze website maakt gebruik van Hotjar.

De provider is Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (website: https://www.hotjar.com). Hotjar is een hulpmiddel voor het analyseren van je gebruikersgedrag op deze website. Met Hotjar kunnen we onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Hotjar kan ook bepalen hoe lang u met de muisaanwijzer op een bepaalde plaats blijft.

Hotjar gebruikt deze informatie om zogenaamde heat maps te maken, die kunnen worden gebruikt om te bepalen welke delen van de website favoriet zijn bij de websitebezoeker. Verder kunnen we bepalen hoe lang je op een pagina bent gebleven en wanneer je deze hebt verlaten.

We kunnen ook bepalen op welk moment u uw invoer in een contactformulier hebt geannuleerd (zogenaamde conversietrechters). Daarnaast kan Hotjar worden gebruikt om directe feedback van websitebezoekers te verkrijgen.Deze functie dient ter verbetering van het webaanbod van de website-exploitant. Hotjar maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met als doel het analyseren van gebruikersgedrag (bijv. cookies of het gebruik van device fingerprinting). Als er toestemming is verkregen, is het gebruik van de bovengenoemde dienst uitsluitend gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a GDPR en § 25 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.


Als er geen toestemming is verkregen, wordt deze dienst gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR; de websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Hotjar deactiveren Als je de gegevensverzameling door Hotjar wilt deactiveren, klik dan op de volgende link en volg de instructies daar: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/ Houd er rekening mee dat Hotjar voor elke browser of eindapparaat afzonderlijk moet worden gedeactiveerd. Voor meer informatie over Hotjar en de verzamelde gegevens, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Hotjar op de volgende link:


https://www.hotjar.com/privacy Orderverwerking Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een overeenkomst voor orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat het de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

7. plugins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Op deze website staan video's van YouTube. De beheerder van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De overdracht van gegevens naar YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt bijvoorbeeld een verbinding met het DoubleClick-netwerk van Google, ongeacht of je een video bekijkt. Zodra je een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's je hebt bezocht. Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, geef je YouTube de mogelijkheid om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account. Verder kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op jouw eindapparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. apparaatvingerafdruk). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken op te slaan, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. Indien nodig kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden uitgevoerd, waarop wij geen invloed hebben. Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube is te vinden in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA" genoemd) op deze website. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of gegevens op deze website (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma worden ingevoerd. Voor dit doel analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google. De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt. De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij om zijn website te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en SPAM. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Meer informatie over Google reCAPTCHA vindt u in het Privacybeleid van Google en de Gebruiksvoorwaarden van Google op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

8. eigen diensten

Gegevens van sollicitanten verwerken

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, post of online sollicitatieformulier). Hierna informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren u dat uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Reikwijdte en doel van gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities gemaakt tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit nodig is om een beslissing te nemen over het aangaan van een arbeidsrelatie. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (algemene contractinitiatie) en - als je toestemming hebt gegeven - Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Uw persoonlijke gegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie. Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn gegevens

Als we je geen baan kunnen aanbieden, je een baan afwijst of je sollicitatie intrekt, behouden we ons het recht voor om de door jou verstrekte gegevens te bewaren op basis van onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lit. f GDPR) tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). Daarna worden de gegevens gewist en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. Het bewaren dient met name als bewijs in het geval van een juridisch geschil. Als duidelijk is dat de gegevens na afloop van de periode van 6 maanden nog nodig zijn (bijv. vanwege een dreigend of aanhangig rechtsgeschil), worden de gegevens pas gewist als het doel voor verdere opslag niet meer van toepassing is. Langere opslag kan ook plaatsvinden als u toestemming hebt gegeven (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) of als wettelijke bewaarplichten verwijdering in de weg staan.

Opname in de pool van sollicitanten

Als we u geen baan aanbieden, is het mogelijk om u op te nemen in onze kandidatenpool. Als u wordt geaccepteerd, worden alle documenten en gegevens van uw sollicitatie overgedragen aan de kandidatenpool om contact met u op te nemen in geval van geschikte vacatures. Opname in de kandidatenpool vindt uitsluitend plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Het geven van toestemming is vrijwillig en staat los van de huidige sollicitatieprocedure. De betrokkene kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval worden de gegevens onherroepelijk verwijderd uit de kandidatenpool, op voorwaarde dat er geen wettelijke redenen zijn om ze te bewaren. De gegevens uit het sollicitantenbestand worden onherroepelijk verwijderd uiterlijk twee jaar nadat toestemming is gegeven.

Terug naar boven